Փաստաթղթաշրջանառության և ՄՍԾ հետ աշխատանքների բաժին

Տեսչական և վերլուծական բաժին

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման և իրավական ապահովման բաժին

Հաշվապահություն

Արխիվային հավաքածուի ձևավորման բաժին

Պահպանության ապահովման և հաշվառման բաժին

Գիտատեղեկատվական աշխատանքների բաժին

Գիտահետազոտական աշխատանքների և միջազգային կապերի բաժին

 Ընթերցասրահ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և էլեկտրոնային շտեմարանի ստեղծման բաժին

Հասարակական-քաղաքական փաստաթղթերի բաժին

Փաստաթղթերի վերականգնման բաժին

Տնտեսական բաժին