ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1929 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 12 – Ի ԶԵԿՈՒՑԱԳԻՐԸ ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀԻ ՆԱԽԱԳԱՀ Ս. ՏԵՐ – ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Զեկուցագրում ներկայացվում է Երևան քաղաքի հատակագիծը մշակելու որոշումը,  հատակագծի մասշտաբը, նոր քաղաքի հատակագծման աշխատանքների ընթացքը: Կից ներկայացվում է Լենինի անվան  գլխավոր հրապարակի   հատակագիծը:

ՀԱԱ, ֆ.  113, ց. 4, գ. 6298 , թ. 3 – 3 շրջ.,    բնագիր, մեքենագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 2400 դրամ