ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԽԱՏԻՍՅԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ 1919Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 31–ԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՎԿԱՅԱԹՈՒՂԹ

0 out of 5

 

Նկարագրություն

    Վկայաթուղթը տրամադրվել է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի կողմից Հովսեփ Արղությանին՝ Պարսկաստանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ նշանակվելու կապակցությամբ:

Հիմք՝ ՀԱԱ, Ֆ.200, ց.1, գ.197, թ.25, թողոն, մեքենագիր, ֆրանսերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ