ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԽԱՏԻՍՅԱՆԻ 1919 Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԻԳՐԱՆ ԲԵԿԶԱԴՅԱՆԻՆ

0 out of 5

 

 

Նկարագրություն

Գրությունում նշվում է իշխան Հովսեփ Արղությանի Պարսկաստանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ նշանակվելու մասին: Նշվում  է նաև, որ Պարսկաստան հասնելու համար նա մեկնում է Բաքու, որտեղից Պարսկաստանի արտգործնախարարությանը հեռագրի միջոցով տեղեկացվում է նրա դիվանագիտական լիազորությունները ստանձնելու վերաբերյալ:

Հիմք՝  ՀԱԱ, ֆ.200, ց.1, գ.197, թ.26 , պատճեն, մեքենագիր, ռուսերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ