ԱԿԱԴԵՄԻԿ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1929 Թ. ԶԵԿՈՒՅՑԸ՝ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀՍԽՀ ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Զեկույցը վերաբերում է Լենինի հրապարակի նախագծում փոփոխություններ կատարելու,  Փոստ-հեռագրական և Պետբանկի Երևանի բաժանմունքի նոր շենքերի կառուցման համար հողամասեր հատկացնելո հարցերին:

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 4, գ. 6298,  թ. 2,  բնագիր, մեքենագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ