ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1924 Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳԻՍ ԼՈՒԿԱՇԻՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է Էջմիածնի մատենադարանի անվտանգությունը ապահովելու համար շենքը քարե պատով շրջապատելու անհրաժեշտությանը,  Մատենադարանի պահպանությանը հանձնված Մոսկվայից  բերված հազվագյուտ ձեռագրերին:

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 39, գ. 648,  թ. 10,   բնագիր, մեքենագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ