ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀԻ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1924 Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 6- Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳԻՍ ԼՈՒԿԱՇԻՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է պրոֆեսոր Աճառյանի հայտարարության համաձայն՝ Երևանում շալագործության արհեստը պետական հիմունքներով կազմակերպելու անհրաժեշտության հարցին:

 

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 38, գ. 66,  թ. 5,  բնագիր, մեքենագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ