ԼԱԶԱՐՅԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԻ 1916Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԵՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

 Գրության մեջ խոսվում է Ժողկրթության նախարարության՝ Լազարյան ճեմարանի ծնողական կոմիտե ստեղծելու, աշակերտների թվի և ազգության մասին շրջաբերականի մասին:

 

ՀԱԱ, ֆ .399, ց.1, գ.157, թ. 1-2շրջ, վավերացված պատճեն, մեքենագիր, ռուսերեն

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 6000 դրամ