ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ԱՇԽԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1925 Թ. ԱՊՐԻԼԻ 29-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳԻՍ ԼՈՒԿԱՇԻՆԻՆ ԵՎ ԼՈՒՍԺՈՂԿՈՄ ԱՍՔԱՆԱԶ ՄՌԱՎՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է նկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու Թեոդոսիայում բնակվող  այրուն՝  Աննա Նիկիտիչևնա Այվազովսկուն, օգնություն ցույց տալու հարցին:

ՀԱԱ, ֆ. 122, ց. 1, գ. 251,  թ. 42,  բնագիր, ձեռագիր,  հայերեն  

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ