Նկարագրություն

1921թ հուլիսի 16-ի արձանագրությունը վերաբերում է այլ հանրապետություններում ներկայացուցիչների նշանակման, Ժողկոմների խորհրդի նախագահությունում բացակայող անդամներին փոխարինելու, Փոստ-հեռագրական Ժողկոմի նշանակման, Արժողկոմի տեղակալ կոլեգիայի անդամներ նշանակելու, Սոցապժողկոմի նախագահին այլ պաշտոն տալու, Զանգեզուրի, Ախալքալակի և Ղարաբաղի վերաբերյալ Կովկասյան բյուրոյի որոշման, Ղարաբաղի հարցի լուծումը ոչ բավարար համարելու և ինքնավարության հարցի վերաբերյալ առաջարկներ առաջադրելու որոշումներին:

 

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 1, գ. 39, թ. 18 և  շրջ., թողոն, մեքենագիր, հայերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ