ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՂԿՈՄԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳԻՍ ԿԱՍՅԱՆԻ 1921 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՀԵՂԿՈՄԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՆԱՐԻՄԱՆՈՎԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է Ադրբեջանի Հեղկոմի 1920թ. նոյեմբերի 30-ի հայտարարությանը՝ Զանգեզուրը, Նախիջևանը և Լեռնային  Ղարաբաղը Հայաստանի անբաժանելի մաս ճանաչելու պատմական իրողությանը, և այդ  առիթով հղած ողջույնին ու ցուցաբերած բարեկամական վերաբերմունքին:

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 4, թ. 13 և շրջ, բնագիր, մեքենագիր, ռուսերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ