ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 1924 Թ. ԱՊՐԻԼԻ 1-Ի ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

 

Արձանագրությունում նշվում է Ժողկոմխորհի դեկրետով Հայաստանի հնությունների պահպանության կոմիտեի վերաբացման, Լուսժողկոմի կողմից կանոնադրության հաստատման  մասին, ներկայացվում է կոմիտեի կազմը.  նախագահ՝ Ալեքսանդր Թամանյան, անդամներ՝  Մ. Սարյան, Թ. Թորամանյան, Սենեքերիմ Տեր-Հակոբյան, գիտական քարտուղար՝ Ա. Քալանթար, ճարտարապետ՝ Ն. Բունիաթյան :

 ՀԱԱ, ֆ. 1063, ց. 1, գ. 13 ,  թ. 1-1 շրջ., բնագիր, ձեռագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ