ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1920Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 8-Ի ՆԱՄԱԿԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳԻՍ ԿԱՍՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

 Նամակը վերաբերում է Անիի և Տեկորի շրջաններում հնագիտական էքսպեդիցիայի կողմից կատարած հետազոտական աշխատանքներին, Անիի հուշարձանների  պահպանության ապահովման հարցերին:

ՀԱԱ, ֆ. 122, ց. 1 գ. 277,  թթ. 2-3,  բնագիր, ձեռագիր,  հայերեն

 

էէջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 4500 դրամ