Նկարագրություն

Հրամանը վերաբերում է Հայաստանում Սովետական կարգերի հաստատմանը: Մինչև Սովետական Հայաստանի Հեղկոմի  ժամանումը Երևան՝  կառավարությունը հանձնվում է Դրո Կանայանի և ՌՍՖԽՀ կոմիսար Սիլինի համատեղ ղեկավարությամբ գործող զինվորական հրամանատարությանը:

        Հիմք՝ ՀԱԱ, Ֆ.201, ց.1, գ.71, թ.1, ռուսերեն, բնագիր, մեքենագիր:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ