ՀՀ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՄԻՆԻՍՏՐՈՒԹՅԱՆ 1918 Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆԸ ԲՈԼՈՐ ԳԱՎԱՌԱԿԱՆ ԵՎ ԳԱՎԱՌԱԿԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵՆԵՐԻՆ /Ֆ.201, ց.1, գ.15, թ․ 118 և շրջ․/

0 out of 5

Նկարագրություն

Շրջաբերականը վերաբերում է հանրապետության տարածքում հանցագործությունների դեմ պայքարին: Մտահոգության առիթ են հատկապես հաղորդակցության գլխավոր ճանապարհներին կատարվող դեպքերը: Այդ իսկ պատճառով գավառներում ուժեղացվում է միլիցիայի կազմը, ավելացվում վարձատրության չափը և հրահանգվում, որ ամենակարճ ժամկետներում վերացվեն բոլոր տեսակի անկարգությունները՝  պատասխանատվության մեծ խնդիր դնելով  գավառական իշխանությունների վրա:

          Հիմք՝ ՀԱԱ, 201, ց.1, գ.15 թթ. 118 և շրջ., պատճեն, մեքենագիր, հայերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ