ՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1925 Թ. ԱՊՐԻԼԻ 29-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒՍԺՈՂԿՈՄ ԱՍՔԱՆԱԶ ՄՌԱՎՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է Էջմիածնի թանգարանում գտնվող պղնձյա միջնադարյան քոբը Լենինգրադի էրմիտաժի ցուցահանդեսում ներկայացնելու հարցին:

ՀԱԱ, ֆ. 122, ց. 1, գ. 282,   թ. 7, բնագիր, ձեռագիր,  հայերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ