ՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1925 Թ. ՄԱՅԻՍԻ 16-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒՍԺՈՂԿՈՄ ԱՍՔԱՆԱԶ ՄՌԱՎՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է հանրապետությունից դուրս՝ Մոսկվայի և Լենինգրադի թանգարաններում, գտնվող պատմական բեկորները  Հայաստան տեղափոխելու հարցին:

ՀԱԱ, ֆ. 122, ց. 1, գ. 282 ,  թ. 64 – 64 շրջ.,   բնագիր, ձեռագիր,  հայերեն 

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ