ՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1925 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 7-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒՍԺՈՂԿՈՄ ԱՍՔԱՆԱԶ ՄՌԱՎՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում  է Արդվու հնագիտական շրջանի աշխատանքներին,  հուշարձանները պահպանելու անհրաժեշտության հարցին:

ՀԱԱ, ֆ.  122, ց. 1, գ. 282 , թ. 31,  բնագիր, մեքենագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ