ՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1924 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒՍԺՈՂԿՈՄ ՅԱՂՈՒԲՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է  Զվարթնոցի հնագիտական շրջանը ամբողջովին  Հնությունների պահպանության կոմիտեի իրավասությանը հանձնելու անհրաժեշտության հարցին:

ՀԱԱ, ֆ. 122,  ց. 1, գ. 282,  թ. 24,  բնագիր, ձեռագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ