ՀՍԽՀ ԺՈՂԿՈՄՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄՅԱՍՆԻԿՅԱՆԻ 1921Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 12-Ի ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Հայտարարություն՝  Ադրբեջանի ՍԽՀ Հեղկոմի դեկլարացիայի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի ՍԽՀ կառավարությունների միջև կնքված համաձայնության հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի ՍԽՀ-ի անբաժան մաս կազմելու վերաբերյալ:

ՀԱԱ Ֆ.113, ց.3, գ.56, թ.31, տպագիր, հայերեն, ռուսերեն, ադրբեջաներեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ