ՀՍՍՌ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏԻ 1958 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 1-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է Կոտայքի շրջանի մի շարք անվճարունակ և բացակա տնտեսություններին  1957 թ. անասնաբուծական մթերքների  պարտադիր հանձնումներից մնացած ապառքները զիջելուն:

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 67, գ. 258, թ. 2,  բնագիր, մեքենագիր,  հայերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ