ՀՍՍՌ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏԻ 1958 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 13-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է ՀՍՍՌ Կապի նախարարության ռադիոտան շենքը՝ հարակից տարածքով, հեռարձակման ստուդիան իր սարքավորումներով և սպասարկող անձնակազմով Պետական Կոմիտեին հանձնելուն, ծախսերի և եկամուտների հաշվեկշռում համապատասխան փոփոխություններ կատարելուն, ռադիոհաղորդումների նյութատեխնիկական բաժնի պետի պաշտոն ստեղծելուն, վարչական անձնակազմի քանակը մեկ միավորով ավելացնելուն:   

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց.67, գ. 266,  թ. 2-4,  բնագիր, մեքենագիր,  ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 2400 դրամ