ՀՍՍՌ ՄԻՆԻՍՏՐՆԵՐԻ ՍՈՎԵՏԻ 1958 Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 8-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Որոշումը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությունում 1957 թ. բրդի արտադրության և մթերումների գործում  առաջավոր աշխատողներին դրամական պարգևատրում տրամադրելուն:

 

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 67, գ. 243, թ. 2-3,  բնագիր, մեքենագիր, հայերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ