Նկարագրություն

Արձանագրությունը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղը  որպես ինքնավար մարզ առանձնացնելու Ադրբեջանի Կոմկուսի Կենտկոմին տրված հանձնարարականի, տվյալ շրջանի գյուղացիներին հողային բաժնով և ջրով ապահովելու մասին որոշումներին:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 3, գ. 12, թ. 1-3, պատճեն, մեքենագիր, ռուսերեն

էջը՝ 600 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ