ՔԱՂՎԱԾՔ՝ ԱՆԴՐՖԵԴԵՐԱՑԻԱՅԻ ՍՍՌ ՄԻԱՑՅԱԼ ԽՈՐՀՐԴԻ 1922 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

0 out of 5

Նկարագրություն

Արձանագրությունը վերաբերում է   Ադերբեջանի ժողկոմխորհին կից Լեռնային Ղարաբաղի հատուկ գործերի կոմիտե ստեղծելու, վերջինս Ադրբեջանի կոմկուսի անմիջական ենթակայության ներքո անցնելու,  Շուշիում 7 հոգուց բաղկացած  Լեռնային Ղարաբաղի գործերով կոմիտե ստեղծելու, Լեռնային Ղարաբաղի հասարակությանը սննդով ապահովելու մասին Ադրբեջանի Ժողկոմխորհին արված առաջարկության վերաբերյալ որոշումներին:

 

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 3, գ. 90, թ. 80 և շրջ., վավերացված պատճեն, մեքենագիր ռուսերեն

 

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ