ՔԱՂՎԱԾՔ՝ ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀԻ 1926 Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

0 out of 5

Նկարագրություն

Հունիսի 30-ի նիստի արձանագրությունից N 5939 քաղվածքը վերաբերում է ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի ղեկավարությամբ Երևանի հատակագծման աշխատանքները ավարտին հասցնելու հարցին:

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 5, գ. 114,  թ.  28,  վավերացված պատճեն, մեքենագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ