ՔԱՂՎԱԾՔ ԱՆԴՐՇՐՋԿՈՄԻ ՌԿ/բ/Կ ՊԼԵՆՈՒՄԻ 1922 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N9 ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

0 out of 5

Նկարագրություն

Կովբյուրոյի 1921 թվականի որոշման հիման վրա ներկայացվում է  Անդրկովկասյան շրջգործկոմի որոշումը, որը վերաբերում է  Ադրբեջանական ՍՍՌ  Ժողկոմխորհին կից Լեռնային Ղարաբաղի գործերով հատուկ կոմիտե ստեղծելու, որը իրավունք կունենա մտնելու անմիջականորեն Ադրբեջանի Կոմկուսի Կենտկոմի կազմի մեջ և միավորվելու Շուշիում գտնվող Ղարաբաղի  գործերով կոմիտեի հետ, ինչպես նաև Շուշիում ստեղծելու Լեռնային Ղարաբաղի հատուկ կոմիտե՝ 7 անձինց բաղկացած:

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 2, գ. 10, թ. 70, վավերացված պատճեն, մեքենագիր, ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ