Բանբեր Հայաստանի արխիվների

Գլխավոր / Հրատարակությունները / Բանբեր Հայաստանի արխիվների

 

 

 • Գլխավոր խմբագիր  ՝ Պողոսյան Սամվել Անդրանիկի (բ.գ.թ., պրոֆեսոր, ՀՊԲՀ) poghosyansamvel@yahoo.com
 • Գլխավոր խմբագրի տեղակալ՝ Գեորգի Գոհարի Ավագյան (բ.գ.թ., ԳԱԱ) gohar-arkhive@mail.ru
 • Անտոշին Ալեքսեյ Վալերա (բ.գ.թ., պրոֆեսոր, Ուրալի դաշնային համալսարան, ՌԴ) alex_antoshin@mail.ru
 • Գալստյան Գարիկ Գավրուշա (ֆ.գ.թ., դոցենտ, Լիլի համալսարան, Ֆրանսիա) garik.galstyan@univ-lille.fr.
 • Դաքեսյան Անդրանիկ Մանուկի (բ.գ.թ., դոցենտ, Բեյրութի Հայկազյան համալսարան, Լիբանան) dakessian@haigazian.edu.lb
 • Զապարիյ Յուլիա Վլադիմիրի (պ․գ․թ․, դոցենտ, Ուրալի ֆեդերալ համալսարան, ՌԴ) zapary.iulia@urfu.ru
 • Կալիաս Արիստոտել (պ․գ․դ․, պրոֆեսոր, Կիլի համալսարան, Մեծ Բրիտանիա) kallis@keele.ac.uk
 • Հարությունյան Ավագ Արամայիսի (պ․գ․թ․, դոցենտ, ՀԱԱ) harutyunyan@yandex.com
 • Հովհաննիսյան Էդգար Գագիկի (պ․գ․թ․, դոցենտ, ՀՊՄՀ) hovhannisyanedgar@yahoo.com
 • Ղազարյան Ռոբերտ Պետրոսի (պ․գ․թ․, դոցենտ, ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն)  rghazaryan@orient.sci.am
 • Մելքոնյան Ռուբեն Հովհաննեսի (պ․գ․դ․, պրոֆեսոր, ԵՊՀ) rubenmelkonyan@ysu.am
 • Մինասյան Էդիկ Գարեգինի (պ․գ․դ․, պրոֆեսոր, ԵՊՀ) eminasyan@ysu.am
 • Մուրադյան Հակոբ Ղարիբի (պ․գ․թ․, դոցենտ, ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ) muradyanhakob@yahoo.com
 • Սուրոմի Քրիստոֆ (պ․գ․դ․, Պիտեր Պազմանի կաթոլիկ համալսարան, Հունգարիա) kszuromi@gmail.com
 • Վիրաբյան Վանիկ Հրանտի (պ․գ․դ․, պրոֆեսոր, ՀՊՄՀ) virabyan@mail.ru

 

 

[/cmsmasters_text]

 

ISSN 0321-0340

 • «Բանբեր Հայաստանի արխիվների» գիտական հանդեսում հրատարակվում են պատմագիտական ուսումնասիրություններ և արխիվային փաստաթղթեր։
 • Հանդեսը հրատարակվում է Հայաստանի ազգային արխիվի գիտական խորհրդի որոշմամբ, տարեկան երկու համար պարբերականությամբ։
 • Հրապարակվող նյութերը պետք է ունենան գիտական նորույթ, նյութերում առկա փոխառված մտքերի ու պնդումների համար հղումների առկայությունը պարտադիր է։
 • Աշխատանքներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներն են. Համակարգչային շարվածքը՝ MS Word 2003-2010 ծրագիր: Էջի ֆորմատը՝ A4 170*240 մմ, լուսանցքները բոլոր կողմերից` 20 մմ:
 • Հոդվածի ներկայացման լեզուն՝ հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն: Ներկայացվող հայերեն նյութերը պետք է լինեն GHEA Grapalat (Unicode) տառատեսակով, իսկ ռուսերեն և անգլերեն նյութերը՝ Times New Roman տառատեսակով։
 • Տպագրվող նյութերը պետք է ունենան պարբերականում ընդունված կառուցվածք՝ ըստ բաժինների և ենթաբաժինների։
 • Վերնագիրը մեջտեղում, գլխատառերով,
 • մեկ տող ներքև՝ տվյալներ հեղինակի մասին՝ անուն, հայրանուն, ազգանուն, գիտական կոչում, գիտական աստիճան, պաշտոն, աշխատանքի վայրը` ամբիոն, ֆակուլտետ, բուհի անվանումը, քաղաք, երկիր; էլեկտրոնային հասցե: Եթե հոդվածի հեղինակները մի քանիսն են, ապա տեղեկատվությունը կրկնվում է յուրաքանչյուր հեղինակի համար:
 • Մեկ տող բաց թողնելով ներկայացվում է հոդվածի ամփոփագիրը (abstract, аннотация): Հոդվածների ամփոփագրերը պետք է պարունակեն որոշակի, հստակ և ընդգրկուն տեղեկատվություն նյութի վերաբերյալ՝ հետազոտության նպատակները, խնդիրները, մեթոդները, ինչպես նաև հեղինակի հիմնական եզրահանգումները։ Ամփոփագիրը պետք է ներկայացվի 150-250 բառի սահմաններում՝ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն:
 • Մեկ տող բաց թողնելով ներկայացնել բանալի բառերը՝ 7-10 հիմնաբառ:
 • Մեկ տող բաց թողնելով ներկայացնել աշխատանքի հիմնական տեքստը ենթավերնագրերով: Տեքստի տառաչափը 12 pt է, տողերի հեռավորությունը՝ 1,5: Տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմերից: Պարբերությունները սկսել 1 սմ խորքից՝ TAB-ի կիրառմամբ:
 • Հոդվածի տեքստը պետք է ունենա հստակ կառուցվածք, տրամաբանություն եւ հայեցակարգային ընդհանրություն՝ խնդրի ներկայացում, քննարկում, արդյունքներ, եզրակացություն, գրականության ցանկ:
 • Հղումները պարտադիր են, ներկայացվում են էջերի ներքևում։
 • Պարբերականում հրատարակվող բոլոր նյութերը գրախոսվում են։ Հոդվածները տպագրվում են խմբագրական խորհրդի որոշմամբ:
 • Նյութի մերժման կամ վերախմբագրման ուղարկվելու մասին հեղինակը տեղեկացվում է էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
 • Հեղինակները պատասխանատու են հոդվածներում բերվող փաստերի հավաստիության համար։
 • Հեղինակները պետք է վկայակոչեն օգտագործված աղբյուրները։
 • Հոդվածները տպագրվում են անվճար։